Terminy oraz zasady sporządzenia
i podpisania sprawozdania finansowego
za 2018 rok w formie elektronicznej.