Po 19 maja CEIDG wykreśli przedsiębiorcę, którego wpis do Ewidencji nie zawiera numeru PESEL