Restrukturyzacja firmy

Reorganizacja biznesu

Pokaż szczegóły zagadnienia
 • połączenie, podział i przejęcie podmiotów
 • przeniesienie aktywów (w tym wartości niematerialnych) o kluczowym znaczeniu dla prowadzonej działalności
 • przeniesienie całego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
 • przeniesienie praw wynikających z istotnych umów
 • istotna zmiana profilu funkcjonalnego danego podmiotu – przejęcie nowych, istotnych funkcji lub zaprzestanie ich wykonywania
 • umowna zmiana warunków współpracy, jeśli istotnie zmienia dotychczasowy rozkład ryzyk i korzyści

Cechy charakterystyczne reorganizacji

Pokaż szczegóły zagadnienia
 • obejmująca istotną zmianę relacji handlowych lub finansowych, w tym również zakończenie obowiązujących umów lub zmianę ich istotnych warunków
 • wiążąca się z przeniesieniem pomiędzy podmiotami powiązanymi funkcji, aktywów lub kategorii ryzyka, jeżeli w wyniku tego przeniesienia przewidywany średnioroczny EBIT w trzyletnim okresie po tym przeniesieniu uległby zmianie o co najmniej 20% przewidywanego średniorocznego EBIT w tym samym okresie, gdyby nie dokonano przeniesienia.

Restrukturyzacjapodatkowa

 • Przeniesienie istotnych aktywów
 • Przeniesienie istotnych funkcji
 • Przeniesienie ryzyka
 • Uzasadnienie biznesowe
 • Rynkowość transferu
Kontakt
 • Opinia podatkowa dotycząca planowanej reorganizacji biznesu
 • Ocena ryzk podatkowych
 • Ocena w aspekcie klauzuli obejścia prawa podatkowego
 • Audyt podatkowy
 • Ocena obowiązku zgłoszenia schematu podatkowego MDR
 • Dokumentacja do cen transferowych
Kontakt
Kontakt