Obsługa Grup Kapitałowych

Obsługa grup kapitałowych to kolejna propozycja usługi w modelu usługi zintegrowanej.
Firmy funkcjonujące w modelu grupy kapitałowej i podmiotów powiązanych w ujęciu podatkowym wymagają obsługi na poziomie całej grupy i poszczególnych podmiotów wchodzących w jej skład w obszarze prawnym, podatkowym i księgowym.

Nasi klienci mogą liczyć na wsparcie w zakresie:

Outsourcingu księgowości, w tym raportowania na poziomie grupy i pojedynczych podmiotów, opracowania polityki rachunkowości dla grupy, konsolidacji, obsługi audytów biegłego rewidenta. Wykorzystujemy nowoczesne narzędzia umożliwiające naszym klientom stały dostęp do danych.

Obsługi prawnej grupy i poszczególnych podmiotów . Grupa kapitałowa wymaga obsługi prawnej w zakresie budowania struktury prawnej, relacji prawnych pomiędzy uczestnikami grupy, spółek celowych i świadczących usługi dla poszczególnych członków grupy.

Doradztwa podatkowego i optymalizacji podatkowej. Ściśle z obsługą prawną związane jest doradztwo podatkowe i optymalizacja podatkowa. Z obsługą grup kapitałowych wiążą się takie konstrukcje jak włączenie do grupy podmiotu zagranicznego celem optymalizacji podatkowej, zarządzanie stratą podatkową, transfery pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład grupy.

Obsługi transferów międzygrupowych w ujęciu podatkowym w tym opracowania dokumentacji do cen transferowych i analizy porównywalności. Świadczymy również usługi w zakresie opracowania regulaminów i innych aktów wewnętrznych na potrzeby cen transferowych.

Usługi powiązane:

Obsługa Inwestycji
Komercjalizacja B+R, Startupy
SSE – Kompleksowe Doradztwo
Obsługa Działalności Rolniczej
Obsługa Firm Produkcyjnych