Zapłata na rachunek inny niż wskazany w wykazie podatników VAT czynnych, będzie skutkował solidarną odpowiedzialnością z kontrahentem i brakiem możliwości zaliczenia kwoty transakcji do kosztów uzyskania przychodu.

Z publikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacji projektu „Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw” wynika, że że Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie publikował na stronie internetowej ministra finansów wykaz wszystkich podatników VAT czynnych.

Art. 96 Ustawy o podatku od towarów i usług powiększy się o ustępy 15-19 o następującej treści:

„15. Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykaz podatników VAT czynnych, który zawiera:

 1. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;
 2. imiona i nazwiska w przypadku podatników będących osobami fizycznymi, lub pełną nazwę w przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi;
 3. adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej bądź adres głównego miejsca wykonywania działalności, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w kilku miejscach lub na terenie całego kraju – w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną;
 4. adres siedziby – w przypadku podatnika niebędącego osobą fizyczną;
 5. wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym numery:
  1. rachunków rozliczeniowych podatnika w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988, 1948, 1997 i 2260),
  2. imiennych rachunków podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą;
 6. datę:
  1. rejestracji podatnika jako podatnika VAT czynnego,
  2. wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT czynnego,
  3. przywrócenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego;
 7. podstawę prawną:
  1. wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT czynnego,
  2. przywrócenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

16. Podanie do publicznej wiadomości danych zawartych w wykazie podatników VAT czynnych nie narusza przepisów o tajemnicy skarbowej.
17. Wykaz podatników VAT czynnych jest aktualizowany w dni robocze, raz na dobę.
18. Dane o podatnikach wykreślonych z rejestru jako podatników VAT czynnych są przechowywane w wykazie podatników VAT czynnych przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym podatnik został wykreślony z rejestru.
19. Wykaz podatników VAT czynnych jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w sposób umożliwiający sprawdzenie danych zawartych w wykazie.”.

art. 22p ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  oraz art. 15d ust. 1 i 2  ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zostaną zmienione w taki sposób, że podatnicy, którzy dokonają płatności, określonej w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (wartość transakcji przekracza 15.000 zł) bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub w przypadku transakcji z podatnikiem zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny na rachunek inny niż zawarty w wykazie podatników VAT czynnych, nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów tych płatności.

Proponuje się także zmianę ustawy Ordynacja podatkowa w taki sposób, że dodany art. 117ba1 , że zapłata na rachunek bankowy, który nie został wymieniony w wykazie podatników VAT czynnych, jeżeli wartość transakcji przekracza 15.000 zł, będzie skutkowała odpowiedzialnością solidarną nabywcy za niezapłacony w terminie podatek przez sprzedawcę w części podatku proporcjonalnie przypadającego na tę dostawę towarów lub to świadczenie usług, wobec której zapłata nie została uregulowana na rachunek bankowy wskazany w wykazie.

Udostępnij Tweet Udostępnij