Rozporządzenie dla dokumentacji TP Local i Master File – Ceny transferowe


18 września 2017r. opublikowano w dzienniku ustaw następujące rozporządzenia:

  1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. 
  2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozporządzenia doprecyzowują nowe obowiązki dokumentacyjne obowiązujące od 2017 roku. Zdefiniowano w nich kluczowe dla tematyki cen transferowych pojęcia, takie jak: analiza funkcjonalna, łańcuch wartości dodanej czy profil funkcjonalny. Ponadto w rozporządzeniach szczegółowo określono dane i informacje, jakie muszą znaleźć się w poszczególnych elementach dokumentacji dla pojedynczych podmiotów oraz grup podmiotów powiązanych. Doprecyzowanie obejmuje zakres danych finansowych transakcji, danych identyfikacyjnych podmiotów uczestniczących w transakcji bądź innym zdarzeniu, elementy opisu przebiegu transakcji oraz najistotniejsze aspekty analizy porównawczej. W przypadku sporządzania dokumentacji dla grupy podmiotów powiązanych, specyfikacja niezbędnych informacji obejmuje sposób przedstawienia powiązań, zakres opisu zasad stosowanych przez grupę do wyznaczania cen, informacje wymagane do prawidłowego opisu przedmiotu i zakresu działalności grupy oraz zwraca uwagę na konieczność właściwej dokumentacji wartości niematerialnych i prawnych.

opracował: Zespół Uchman i Partnerzy

usługi powiązane:
Ceny transferowe

Udostępnij Tweet Udostępnij