Prawo podatkowe międzynarodowe


 

Nasilające się zjawisko umiędzynarodowiania działalności gospodarczej, pracy oraz przepływu kapitału stwarza wiele problemów praktycznych – związanych chociażby z określeniem jurysdykcji podatkowej, kolizji jurysdykcji podatkowych, cenami transferowymi, czy stosowaniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Powszechnie występujące zdarzenia gospodarcze, związane niejednokrotnie z codziennym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, coraz rzadziej mogą być analizowane wyłącznie na poziomie krajowym. W szybko zmieniającej się rzeczywistości niejednokrotnie to właśnie złożone regulacje prawa międzynarodowego, w tym unijnego, stanowią podstawę do określania skutków podatkowych, ryzyk oraz opłacalności prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej.

Kiedy powinieneś skorzystać z naszych usług?

Pomoc prawna z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego jest wskazana przy niemal każdym zdarzeniu, polegającym na przepływie dóbr i kapitału między państwami – zaczynając od sprzedaży produktów i usług na rzecz podmiotów zagranicznych (osób fizycznych i prawnych), przez transfer środków pieniężnych (odsetki, dywidendy, należności licencyjne, wynagrodzenia), na prowadzeniu zagranicznego zakładu na terytorium innego państwa kończąc. Fachowe doradztwo w tym zakresie jest niezbędne także, gdy przedsiębiorca zatrudnia obcokrajowców lub oddelegowuje swoich pracowników do pracy za granicą. Należy podkreślić, że niejednokrotnie obowiązki formalne związane z takimi zdarzeniami są dużo większe, niż te dotyczące wyłącznie „działalności krajowej” i wymagają wysoce specjalistycznej wiedzy.

Jak pracujemy?

Zapewniamy naszym Klientom pełne wsparcie doradcze w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego na każdym etapie działalności. Doradzamy przedsiębiorcom w zakresie aspektów prawnych i podatkowych związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej za granicą, posiadaniem zagranicznego zakładu, oddziału, przedstawicielstwa, a także prowadzeniem działalności w Polsce przez podmioty zagraniczne. Wskazujemy skutki podatkowe przepływu kapitału pomiędzy podmiotami posiadającymi odmienną rezydencję podatkową, w szczególności,  w zakresie zagranicznych pożyczek i odsetek od nich, należności licencyjnych, dochodów ze źródeł położonych za granicą, umów z zagranicznymi kontrahentami i klientami, dywidend i wynagrodzeń wypłacanych osobom objętym inną jurysdykcją podatkową. W swojej pracy nie ograniczamy się wyłącznie do podatków dochodowych – doradzamy także w zakresie podatku VAT i transgranicznych dostaw towarów i usług. Ponadto sporządzamy dokumentacje do cen transferowych dla firm posiadających w swoich strukturach jednostki zagraniczne.

W swojej pracy dokładamy wszelkich starań, aby oferowane usługi miały dla Klientów rzeczywiste przełożenie na osiągany przez nich wynik finansowy i zabezpieczały ich na wypadek ewentualnego sporu z organem podatkowym. Do najczęściej spotykanych zagadnień z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego, z jakimi spotykamy się w naszej pracy to: prowadzenie firmy z granicą, rezydencja podatkowa spółki, zakład zagraniczny, podatek u źródła i pożyczki zagraniczne.

Firma za granicą

Prowadzenie przedsiębiorstwa za granicą, a także świadczenie usług dla Klientów w różnych państwach może rodzić różnorodne obowiązki i problemy podatkowe na terytorium kilku krajów. Jest to szczególnie widoczne w przypadku, gdy osoby zarządzające przedsiębiorstwem wykonują swoje czynności zdalnie, często zmieniając miejsce swojego faktycznego pobytu. Zgodnie z polskimi regulacjami, zakres obowiązku podatkowego ciążącego na podatniku zależy od tego, czy dany podmiot ma siedzibę lub zarząd na terytorium Polski. Podatnicy nieposiadający w Polsce siedziby lub zarządu (nierezydenci) podlegają opodatkowaniu wyłącznie z tytułu dochodów osiąganych na terytorium Polski. Natomiast w przypadku pozostałych podatników (polskich rezydentów podatkowych) opodatkowaniu podlega całość osiąganych dochodów, bez względu na położenie ich źródła.

Rezydencja podatkowa
Określanie rezydencji podatkowej osoby prawnej lub fizycznej jest materią złożoną. Podkreślić należy, że szczególnie duże ryzyko wystąpienia podwójnego opodatkowania dochodów przedsiębiorcy może wystąpić, gdy prowadzi on działalności w jednym, a mieszka w drugim państwie. Jest to widoczne zwłaszcza w przypadku spółek kapitałowych, których członkowie zarządu mieszkają na stałe w innym państwie niż to, w którym spółka jest zarejestrowana. Ryzyko zakwestionowania przez organy podatkowe rezydencji podatkowej takiej spółki jest szczególnie duże obecnie – w sytuacji uszczelniania systemu podatkowego i walki z przerzuceniem dochodów (np. inicjatywa BEPS).

Zakład zagraniczny

Świadczenie usług lub sprzedaż towarów za granicą może skutkować powstaniem tzw. zakładu zagranicznego. Pod tym pojęciem umowy międzynarodowe rozumieją zazwyczaj stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność gospodarcza przedsiębiorstwa (np. oddział, biuro, a nawet plac budowy). Co ważne, dochody zakładu opodatkowane są zawsze w państwie, w którym się on znajduje. Odpowiednie ukształtowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa może więc przynieść wymierne podatkowo korzyści, pozwalające uniknąć m.in. wątpliwości co do rezydencji przedsiębiorstwa, które prowadzi międzynarodową działalność.

Podatek u źródła

W swojej pracy często spotykamy się z sytuacją, w której przedsiębiorcy, a nawet profesjonalne podmioty świadczące usługi księgowe nie dopełniają obowiązków w zakresie tzw. podatku u źródła. Pamiętać należy, że w praktyce każda wypłata środków na rzecz nierezydenta lub podmiotu zagranicznego powoduje obowiązki informacyjne na rzecz tego podmiotu oraz organu skarbowego, a także obowiązki podatkowe w podatku dochodowym, którego płatnikiem jest podmiot wypłacający.

Pożyczki zagraniczne

Pożyczki zagraniczne są powszechnie występującym zdarzeniem w funkcjonowaniu wielu przedsiębiorstw. Pamiętać jednak należy, że każdą tego typu transakcję należy szczegółowo przeanalizować pod kątem wystąpienia podatku u źródła (który zazwyczaj należy odprowadzać przy wypłacie odsetek od pożyczki), niedostatecznej kapitalizacji, rynkowości transakcji, a także wystąpienia podatku od czynności  cywilnoprawnych w Polsce.

Ze względu na powyższe okoliczności, skorzystanie z pomocy prawnej wyspecjalizowanego podmiotu okazuje się być niezbędne, aby właściwie zabezpieczyć interesy podatnika. Wyłącznie profesjonalista będzie w stanie prawidłowo wykorzystać dostępne środki prawne w tym zakresie.

Wymierne korzyści, które osiągniesz

Dzięki współpracy z cenionymi ekspertami w dziedzinie prawa międzynarodowego, jesteśmy w stanie przewidzieć oraz ograniczyć do minimum ryzyko podatkowe związane z operacjami transgranicznymi, a także zaproponować najbardziej efektywne rozwiązania w tym zakresie. Nasze usługi mogą w szczególności uchronić przed podwójnym opodatkowaniem dochodu lub majątku, niewłaściwym określeniem rezydencji podatkowej, przed koniecznością zapłaty odsetek od zaległości podatkowej, a także przed zakwestionowaniem przez organy podatkowe sposobu rozliczenia dochodów zagranicznych. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam już wielokrotnie uzyskać dla Klientów korzystne interpretacje organów podatkowych, a także zapewnić im niezbędne wsparcie w procesie międzynarodowego planowania podatkowego.  Ponadto, zapewniamy przygotowanie profesjonalnej i rzetelnej dokumentacji do cen transferowych dla podmiotów współpracujących z jednostkami zagranicznymi.


Pozostałe usługi: