Rozliczenie kosztów produkcji i rachunki kosztów

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze księgowej firm produkcyjnych.

Pro­wa­dze­nie rachunku kosz­tów produkcji, produktów, usług i inwestycji sta­nowi inte­gralny pod­sys­tem księ­go­wo­ści który zaj­muje szcze­gólne miej­sce ze względu na zasób dostar­cza­nych infor­ma­cji. W ramach tej usługi wykonujemy:

– szczegółową klasyfikację i analizę kosztów do potrzeb zarządzania
– segregację kosztów bezpośrednich produktów lub usług
– segregację kosztów pośrednich i ujęcie ich w MPK
– dobór kluczy podziałowych
– wyodrębnienie i ocenę działalności ośrodków odpowiedzialności
– budowanie wielowymiarowych rachunków kosztów
– kalkulację kosztów produktów lub usług

Usługi powiązane:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych
Doradztwo księgowe
Rachunkowość zarządcza
Obsługa inwestycji
Organizacja procesów księgowych
Usługi kadrowe, płacowe, ZUS

Masz wątpliwości czy Twoja księgowość prowadzona jest w rzetelny sposób?

Skontaktuj się z ekspertem Uchman & Partnerzy.