Kontakt rekrutacyjny

Doku­menty apli­ka­cyjne (list moty­wa­cyjny i CV ze zdję­ciem) pro­simy wysłać na e-mail: rekrutacja@uchman.pl;

Każda apli­ka­cja powinna zawie­rać klau­zulę:
„Wyra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych w celach rekru­ta­cji zgod­nie z ustawą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Zastrze­gamy sobie prawo do kon­taktu z wybra­nymi kandydatami.