Kariera

Jeśli chcesz dołą­czyć do naszego zespołu zapra­szamy do zło­że­nia CV ze zdję­ciem i listem moty­wa­cyj­nym. Jeśli jesteś praw­ni­kiem, księ­go­wym lub zaj­mu­jesz się kadrami, przy­ślij nam swoją aplikację.

Gwa­ran­tu­jemy pracę w mło­dym, dyna­micz­nym zespole, satys­fak­cjo­nu­jącą finan­sowo i gwa­ran­tu­jącą roz­wój zawo­dowy. Pra­cow­ni­ków pra­cu­ją­cych w naszej kan­ce­la­rii nie­za­leż­nie od wyma­ga­nego wykształ­ce­nia, stażu pracy cha­rak­te­ry­zują nastę­pu­jące cechy:

– goto­wość do pod­no­sze­nia kwa­li­fi­ka­cji;
– umie­jęt­ność pracy w zespole;
– wysoka kul­tura oso­bi­sta;
Okre­sowo przyj­mu­jemy rów­nież prak­ty­kan­tów stu­diu­ją­cych na kie­run­kach praw­ni­czych lub ekonomicznych.

Oferty pracy

Kontakt rekrutacyjny