Dział podatkowyMaria Uchman — Doradca Podatkowy

Doradca podatkowy, MBA, posiada wieloletnie doświadczenie w korporacyjnym doradztwie podatkowym.

Od 2013 r. prezes zarządu Uchman i Partnerzy sp. z o. o. Spółka Doradztwa Podatkowego, która jest kontynuacją Uchman Expertis Kancelaria Doradztwa Podatkowego. Spółka powstała jako odpowiedź na potrzeby Klientów związane z wysoko specjalistycznymi usługami doradztwa podatkowego i złożonych projektów interdyscyplinarnych z obszaru doradztwa podatkowego właśnie, usług prawniczych, rachunkowości i finansów.

Posiada wysokie kwalifikacje z dziedziny podatków, szczególnie podatku VAT i CIT, optymalizacji podatkowej, procesów restrukturyzacyjnych, SSE i cen transferowych. Łączy kompetencje menedżerskie, znajomość finansów
z prawem podatkowym, stąd ma na koncie wiele złożonych projektów, które realizowała dla swoich klientów. Doskonale zna realia biznesu. Klienci cenią w niej wysokie umiejętności interpersonalne. Aktywnie podnosi swoje kompetencje w dziedzinie podatków i umiejętności menedżerskich uczestnicząc w różnych formach kształcenia. Chętnie też dzieli się swoją wiedzą prowadząc szkolenia i konsultacje dla przedsiębiorców.

Uważa, że w biznesie najważniejsze są: budowanie relacji, współpraca i etyka. Dla doradcy podatkowego zaś rozwój osobisty.Michał Zdyb — Doradca Podatkowy

Doradca podatkowy posiadający dziesięć lat doświadczenia zawodowego zdobytego m.in.
w firmach konsultingowych z tzw. Wielkiej Czwórki, w dedykowanych zespołach świadczących usługi doradcze m.in. dla branży medycznej oraz edukacyjnej. Uczestniczył w wielu projektach, które obejmowały m.in. wdrożenie efektywnych podatkowo struktur prowadzenia działalności gospodarczej, restrukturyzację działalności pod kątem optymalizacji podatkowej oraz optymalizację podatkową procesów dystrybucyjnych i promocyjnych. Jest autorem nowatorskiego rozwiązania umożliwiającego odzyskanie podatku VAT przez spółdzielnie mieszkaniowe. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dla podmiotów z sektora ochrony zdrowia oraz branży edukacyjnej. Obszarem jego szczególnego zainteresowania jest międzynarodowe prawo podatkowe. Michał jest autorem ponad stu publikacji podatkowych w prasie fachowej (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Przegląd Podatkowy, Prawo i Podatki), w tym dwóch książek wydanych przez wydawnictwo Difin: Międzynarodowe Prawo Podatkowe oraz Oddziały i przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych w Polsce. Michał jest doświadczonym trenerem z zakresu prawa podatkowego (przeprowadził ponad 50 szkoleń podatkowych) oraz wykładowcą akademickim (m.in. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Biegle posługuje się językiem angielskim. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską na temat zjawiska nabywania korzyści umowny – treaty shopping.Krzysztof Zalewski — Doradca Podatkowy

Absol­went stu­diów praw­ni­czych na Wydziale Prawa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika w Toru­niu oraz stu­diów eko­no­micz­nych ukoń­czo­nych w Wyż­szej Szkole Mar­ke­tingu i Zarzą­dza­nia w War­sza­wie. Od grud­nia 2004 roku Krzysz­tof Zalew­ski wid­nieje na liście dorad­ców podatkowych.

Karierę roz­po­czy­nał jako asy­stent dyplo­mo­wa­nego bie­głego księ­go­wego, bie­głego rewi­denta zdo­by­wa­jąc wie­dze i doświad­cze­nie w zakre­sie ewi­den­cji rachun­ko­wej potrzeb­nej i w wielu przy­pad­kach nie­zbęd­nej w roz­li­cze­niach podat­ko­wych. Kon­ty­nu­acja zdo­by­wa­nia wie­dzy i doświad­cze­nia była reali­zo­wana w struk­tu­rach admi­ni­stra­cji skar­bo­wej przez okres około 5-ciu. W okre­sie zatrud­nie­nia w orga­nach skar­bo­wych ugrun­to­wano wie­dzę z zakresu podat­ków, postę­po­wa­nia podat­ko­wego pro­wa­dzo­nego po stro­nie orga­nów podatkowych.

W trak­cie zatrud­nie­nia w orga­nach podat­ko­wych zali­czono egza­miny na doradcę podat­ko­wego. Wpis na listę dorad­ców podat­ko­wych uzy­skano w grud­niu 2004 roku.

Po uzy­ska­niu wpisu na listę dorad­ców podat­ko­wych nastą­piła kon­ty­nu­acja zdo­by­wa­nia doświad­cze­nia poprzez świad­cze­nie usług na rzecz pod­mio­tów gospo­dar­czych kra­jo­wych i zagra­nicz­nych, w tym dla dużych kor­po­ra­cji takich jak grupa Fau­re­cia, TPV, TTE, Car­go­tec świad­cząc usługi w zakre­sie roz­li­czeń podat­ko­wych, w tym także obej­mu­ją­cych spe­cjalne strefy eko­no­miczne, budowa fabryk w spe­cjal­nych stre­fach ekonomicznych.

W trak­cie świad­cze­nia usług na rzecz kor­po­ra­cji mię­dzy­na­ro­do­wych uzy­skano doświad­cze­nie w zakre­sie due dil­li­gence, roz­li­czeń podat­ko­wych, spraw cel­nych, repre­zen­ta­cji przed sądami admi­ni­stra­cyj­nymi oraz w ramach pro­wa­dze­nia postę­po­wań podat­ko­wych, kon­troli podat­ko­wych oraz kon­troli skarbowych.
dr Tomasz Kiszka – Doradca podatkowy, Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskany na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie, o specjalności finanse i bankowość. Wykładowca na wyższych uczelniach. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego i administracyjnego. Prelegent na konferencjach poświęconych zagadnieniom prawa podatkowego i administracyjnego. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu prawa podatkowego i prawa handlowego. Specjalizuje się
w obsłudze podmiotów gospodarczych.
Dawid Myszka — Doradca Podatkowy

Doradca podat­kowy, absol­went Wydziału Prawa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego. Zdo­był doświad­cze­nie pra­cu­jąc przez sze­reg lat w admi­ni­stra­cji podat­ko­wej. Spe­cja­li­zuje się w podatku docho­do­wym od osób fizycz­nych, mię­dzy­na­ro­do­wym pra­wie podat­ko­wym, postę­po­wa­niach przed orga­nami podat­ko­wymi oraz sądami administracyjnymi.