Optymalizacja podatkowa

Opty­ma­li­za­cja podat­kowa ozna­cza celowe dzia­ła­nie pod­miotu poprzez taki dobór narzę­dzi praw­nych i czyn­no­ści praw­nych wła­ści­wie roz­po­zna­ wal­nych podat­kowo, aby zgod­nie z pra­wem obni­żyć zobo­wią­za­nia podat­kowe. Dzia­ła­nia takie niosą za sobą wiele korzy­ści dla firmy takich jak: poprawa płyn­no­ści finan­so­wej, ure­al­nie­nie wyniku finan­so­wego, poprawa kon­ku­ren­cyj­no­ści firmy czy też obni­że­nie ryzyka pro­wa­dze­nia biznesu.

Księgowość w twojej firmie postrzegasz jako koszt czy inwestycję? Księgowość prowadzona wyłącznie na potrzeby formalnej sprawozdawczości jest postrzegana jako bardzo kosztowna. W naszej firmie powstała idea księgowości zintegrowanej, której celem jest tworzenie wartości dla firmy. W obsza­rze naszego doświad­cze­nia znaj­dują się pro­jekty zwią­zane z doraź­nym pla­no­wa­niem podat­ko­wym jak rów­nież zło­żone pro­cesy opty­ma­li­za­cyjne, w tym pro­jekty oparte na obcych jurysdyk­cjach podat­ko­wych.

Usługi powiązane:

Ceny transferowe
Interpretacje podatkowe
Audyt i przegląd podatkowy
Bieżące doradztwo podatkowe
Obsługa kontroli podatkowej