Obsługa kontroli podatkowej

Podat­nik ma prawo zgod­nie z prze­pi­sami prawa uczest­ni­czyć w postę­po­wa­niu , ma także obo­wią­zek uczest­ni­czyć w postę­po­wa­niu w tro­sce o swoje inte­resy. Pra­wi­dłowo prze­pro­wa­dzone postę­po­wa­nie podat­kowe to gwa­ran­cja ochrony praw podatnika. Zawiłe procesy postępowań urzędowych mogą stanowić problem dla wielu osób, dlatego w Uchman i Partnerzy przygotowaliśmy specjalną ofertę. Profesjonalna obsługa kontroli podatkowej oraz reprezentowanie przed organami.

Zakres usług:

– Repre­zen­ta­cja podat­nika w trak­cie kon­troli podat­ko­wych i skar­bo­wych oraz wszel­kich postę­po­wań przed orga­nami podatkowymi.
– Postę­po­wa­nie przed orga­nami podatkowymi
– Repre­zen­ta­cja podat­nika w postę­po­wa­niu sądo­wym przed Woje­wódz­kimi Sądami Admi­ni­stra­cyj­nymi i Naczel­nym Sądem Administracyjnym.
– Przy­go­to­wa­nie odwołań
– Przy­go­to­wy­wa­nie odwo­łań do Izb Skar­bo­wych i skarg do Woje­wódz­kich  Sądów Administracyjnych.
– Repre­zen­ta­cja w postę­po­wa­niu karnym
– Repre­zen­ta­cja w postę­po­wa­niu kar­nym skarbowym.

Usługi powiązane:

Optymalizacja podatkowa
Ceny transferowe
Interpretacje podatkowe
Audyt i przegląd podatkowy
Bieżące doradztwo podatkowe