Ceny transferowe

Doku­men­ta­cja podat­kowa doty­cząca cen trans­fe­ro­wych pomię­dzy pod­mio­tami powią­za­nymi tak kra­jo­wymi jak i zagra­nicz­nymi jest szcze­gól­nym narzę­dziem zarzą­dza­nia ryzy­kiem podat­ko­wym. Sta­nowi ona stu­dium porów­ny­wal­no­ści pomię­dzy trans­ak­cjami z pod­mio­tami powią­za­nymi i pod­mio­tami nie­po­wią­za­nymi. Jest ona narzę­dziem do usta­la­nia cen ryn­ko­wych w trans­ak­cjach pomię­dzy pod­mio­tami powią­za­nymi i jest zbio­rem argu­men­tów na obronę wyso­ko­ści zasto­so­wa­nej ceny.

Pra­wi­dłowo spo­rzą­dzona doku­men­ta­cja ogra­ni­cza ryzyko osza­co­wa­nia ryn­ko­wo­ści trans­ak­cji przez organ skar­bowy w war­to­ści innej niż zasto­so­wał podat­nik i chroni podat­nika przed sank­cyj­nym wyli­cze­niem podatku z tego tytułu. Świad­czymy usługi spo­rzą­dza­nia doku­men­ta­cji podat­ko­wej doty­czą­cej cen trans­fe­ro­wych wraz z postę­po­wa­niem przed orga­nami skar­bo­wymi doty­czą­cymi poro­zu­mień w spra­wach usta­le­nia tych cen jak i spo­rów z tego zakresu. Usług, które świadczymy dla podmiotów powiązanych to:

– ana­liza i typo­wa­nie trans­ak­cji obcią­żo­nych obo­wiąz­kiem posia­da­nia dokumentacji
– doradz­two zwią­zane z poli­tyką cen trans­fe­ro­wych w przedsiębiorstwie
– opra­co­wa­nie doku­men­ta­cji do cen transferowych
– benchmark study/analiza porównywalności
– aktu­ali­za­cja dokumentacji
– usługi o niskiej war­to­ści dodanej

Usługi powiązane:

Optymalizacja podatkowa
Interpretacje podatkowe
Audyt i przegląd podatkowy
Bieżące doradztwo podatkowe
Obsługa kontroli podatkowej