Bieżące doradztwo podatkowe

Bie­żące doradz­two podat­kowe to kom­plek­sowa usługa zwią­zana z ope­ra­cyjną dzia­łal­no­ścią firmy w zakre­sie wszyst­kich podat­ków, które jej doty­czą . Teraź­niej­sza ocena zda­rzeń gospo­dar­czych , doku­men­tów, zawie­ra­nych umów obej­muje takie podatki jak: PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, kon­trole i tax compliance.

W Uchman i Part­ne­rzy usługa doradz­twa podat­ko­wego sta­nowi inte­gralną część doradz­twa biznesowego. Jest to nowo­cze­sne podej­ście z korzy­ścią dla klienta, który w efek­cie koń­co­wym otrzymuje pełen obraz sytu­acji pod­czas podej­mo­wa­nia stra­te­gicz­nych decy­zji w sfe­rze podat­ko­wej i gospodarczej.

Usługi powiązane:

Optymalizacja podatkowa
Ceny transferowe
Interpretacje podatkowe
Audyt i przegląd podatkowy
Obsługa kontroli podatkowej