Ceny transferowe


Cel sporządzenia dokumentacji podatkowej

Realizacja obowiązku ustawowego 

Podmioty funkcjonujące w strukturze powiązań podatkowych w przypadku realizacji transakcji lub innych zdarzeń mających istotny wpływ na wysokość dochodu/straty pomiędzy nimi są obowiązane do sporządzenia podatkowej dokumentacji do cen transferowych (TPD) po przekroczeniu progów ustawowych. Obowiązek sporządzenie dokumentacji podatkowej mają również podmioty realizujące transakcje z rajami podatkowymi, funkcjonujące w SSE i podmioty zawierające umowy spółek osobowych. Brak wywiązania się z obowiązków sporządzenia dokumentacji jest obarczone sankcją podatkową. Zgodnie z najnowszym orzecznictwem kryterium formalne posiadania dokumentacji zostało uzupełnione o kryterium jakościowe, co dla podatników oznacza obowiązek sporządzenia dokumentacji poprawnej. Jeśli organ podatkowy uzna, że dokumentacja jest niepoprawna, to może to skutkować nawet uznaniem braku dokumentacji ze wszystkimi tego skutkami.

Narzędzie ochrony praw podatnika w postępowaniu

Podstawowym celem sporządzenia dokumentacji podatkowej jest stworzenie rzetelnego, poprawnego i wyczerpującego narzędzia ochrony  interesów firmy podczas postępowania podatkowego w zakresie weryfikacji prawidłowości warunków transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Dokumentacja podatkowa jest zbiorem argumentów opisowych i liczbowych uzasadniających rynkowość transakcji wg zasady arm’s length principle. Ustawodawca nałożył w tym zakresie na podatników bardzo wiele obowiązków związanych z gromadzeniem specjalistycznych danych z obszaru analizy strategicznej biznesu, modelu biznesu, strategii i organizacji.

Warunki sporządzenia prawidłowej dokumentacji podatkowej

Prawidłowo sporządzona dokumentacja podatkowa jest dokumentem spełniającym wymagania ustawowe z uwzględnieniem najnowszej linii orzeczniczej, poprawna co do zastosowanych metod jej sporządzenia tak w zakresie treści jaki prezentacji liczbowych. Warunkiem osiągniecia takiego celu jest poprawność przeprowadzenia całego procesu sporządzenia dokumentacji od analizy biznesu poprzez sporządzenie dokumentacji podatkowej i wynikowo sporządzenie benchmark studies/analizy porównywalności. Należy zwrócić szczególną uwagę na analizę kontekstu biznesowego działalności firmy, jest to w zasadzie najistotniejszy aspekt, który umożliwia sporządzenie prawidłowej dokumentacji i prawidłowe dobranie próby porównawczej, brak danych dotyczących analizy branży, analizy modelu biznesu, profilu funkcjonalnego w zasadzie wyklucza możliwość prawidłowego sporządzenia TPD skutkiem czego nie spełnia ona funkcji ochronnych dla podatnika w trakcie postepowania podatkowego.

Obszary poprawności dokumentacji podatkowej:

 • Poprawność formalna
 • Poprawność merytoryczna
 • Poprawność metodologiczna
 • Poprawność prawnopodatkowa

Jak pracujemy ?

Opracowanie dokumentacji podatkowej jest procesem, którego najistotniejszym elementem są prace diagnostyczne i analityczne. Cały proces sporządzania przez nas dokumentacji podatkowej oparty jest na ankietach diagnostycznych usprawniających pracę w firmie nad agregacją stosownych informacji i umożliwiających nam pozyskanie danych niezbędnych do prawidłowego sporządzenia dokumentacji. Ankiety mają na celu przeprowadzenie analizy strategicznej określającej kontekst biznesowy działania przedsiębiorstwa i obejmują takie elementy jak analiza branży, w której działa firma, model biznesowy, rozmieszczenie funkcji aktywów i ryzyka w łańcuchu wartości.
W sytuacji gdy firma nie posiada stosownych danych i analiz umożliwiających opracowanie ankiet nasi specjaliści mogą udzielić wsparcia w tym zakresie.

Korzyści ze sporządzenia dokumentacji podatkowej

Jesteśmy przekonani, że nasze wspólne wysiłki doprowadzą do przeprowadzenia analizy Państwa biznesu i opracowania dokumentacji do cen transferowych, która:

 • będzie zgodna z wymogami prawa krajowego i międzynarodowego
 • będzie poprawna formalnie, merytorycznie, metodologicznie
 • będzie skutecznym narzędziem służącym ograniczeniu ryzyka podatkowego związanego z transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi podatkowo
 • będzie umożliwiała skuteczną ochronę praw podatnika podczas postępowania podatkowego dotyczącego transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi
 • będzie stanowiła dla Państwa wartość poznawczą

Co nas wyróżnia?

Uchman i Partnerzy Spółka Doradztwa Podatkowego to wyspecjalizowana spółka prawnicza  zajmująca się doradztwem podatkowym, mamy wiedzę, doświadczenie i odpowiednio wykwalifikowane kadry do realizacji najtrudniejszych projektów podatkowych. Jako nieliczni na rynku jesteśmy w stanie podjąć się przeprowadzenia całego procesu związanego z doradztwem podatkowym związanym z cenami transferowymi, na który składa się:

 • doradztwo podatkowe w zakresie cen transferowych na poziomie grupy podmiotów powiązanych
 • analiza biznesu
 • sporządzenie dokumentacji podatkowych
 • sporządzenie benchmark studies
 • prowadzenie postępowań podatkowych związanych z weryfikacją przez organy skarbowe prawidłowości cen transferowych

Kompleksowe podejście w obszarze cen transferowych istotnie podnosi bezpieczeństwo naszych Klientów i powinno być istotnym kryterium wyboru podmiotu sporządzającego dokumentacje do cen transferowych.


Usługi: