Audyt podatkowy


Audyt podat­kowy jest usługą skie­ro­wana do zarzą­dów i wła­ści­cieli firm mającą na celu prze­gląd urzą­dzeń księ­go­wych, umów, doku­men­tów, dekla­ra­cji celem okre­śle­nia pra­wi­dło­wo­ści roz­li­cza­nia się firmy z fisku­sem, dia­gnozy ryzyka podat­ko­wego doty­czą­cego firmy i spo­so­bów jego mini­ma­li­za­cji oraz doradz­twa podat­ko­wego w zakre­sie opty­ma­li­za­cji podat­ko­wej. Pra­wi­dło­wość roz­li­cze­nia się firmy z US doty­czy nie tylko zobo­wią­zań podat­ko­wych ale rów­nież ewen­tu­al­nych nad­płat poszcze­gól­nych podat­ków będą­cych wyni­kiem  nie­do­sta­tecz­nego wyko­rzy­sta­nia moż­li­wo­ści jakie dają prze­pisy prawa podatkowego.

W zależ­no­ści od zło­żo­no­ści ana­lizy proponujemy:

Audyt podat­kowy w peł­nej formie: 

– uzgod­nie­nie zakresu cza­so­wego lub mery­to­rycz­nego audytu
– zapo­zna­nie się z fak­tycz­nym zakre­sem czynności
– doko­na­nie ana­lizy doku­men­tów i stanu faktycznego
– opra­co­wa­nie raportu (audyt podatkowy)
– omó­wie­nie raportu
– rela­cja (prze­gląd podat­kowy, prawny)

Prze­gląd podatkowy/prawny, który może być wstę­pem do peł­nego audytu lub doku­men­tem samoistnym:

– uzgod­nie­nie zakresu cza­so­wego lub mery­to­rycz­nego przeglądu
– zapo­zna­nie się z fak­tycz­nym zakre­sem czynności
– praca z dokumentami
– rela­cje, rekomendacje

W Uchman i Part­ne­rzy Spółce Doradz­twa Podat­ko­wego usługa audytu podat­ko­wego prze­pro­wa­dzana jest przez zespół wysoko wykwa­li­fi­ko­wa­nych dorad­ców podat­ko­wych i radców prawnych  z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem i bogatą prak­tyką zawo­dową w kre­owa­niu poli­tyki podat­ko­wej firm. Wyni­kiem prze­pro­wa­dzo­nych prac jest raport koń­cowy, który zawiera opis stwier­dzo­nych  nie­pra­wi­dło­wo­ści w zakre­sie roz­li­czeń podat­ko­wych, wyszcze­gól­nie­nie sek­to­rów zagro­żo­nych wyso­kim ryzy­kiem podat­ko­wym, jak rów­nież przed­sta­wie­nie reko­men­do­wa­nych dzia­łań w celu mini­ma­li­za­cji ryzyka powsta­łego na sku­tek nie­pra­wi­dło­wo­ści podatkowych.


Usługi:

Audyt podatkowy: 

Usługi powiązane:

Doradztwo podatkowe
Obsługa prawna
Ceny transferowe