Audyt / Due diligence


Procesowi due diligence może być poddany praktycznie każdy obszar aktywności przedsiębiorstwa.

Obszar prawny, podatkowy i księgowy funkcjonowania firmy to najbardziej newralgiczne obszary, stwarzające firmie największe ryzyka, wymagające specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Dogłębna analiza sytuacji firmy w powyższych obszarach daje zarządowi obraz sytuacji formalnej firmy i może być podstawą do działań naprawczych, restrukturyzacyjnych i bieżącego podejmowania decyzji.

Wyniki audytu prezentowane są w postaci raportu, w którym zawarte są istotne zdarzenia, zdiagnozowane nieprawidłowości i rekomendacje co do koniecznych działań.

Kiedy audyt jest potrzebny?

Audyty w obszarach prawnym, podatkowym i księgowym wykorzystywane są najczęściej w sytuacji zmian właścicielskich, zmiany zarządu, zmiany kluczowych osób w firmie, restrukturyzacji, sukcesji, zbyciu przedsiębiorstwa, itp. Audyt może być potraktowany również jako narzędzie okresowej, obiektywnej i niezależnej analizy sytuacji firmy, oceny ryzyka i jakości pracy.

Jak pracujemy?

Prace analityczne i diagnostyczne przeprowadzane podczas audytów staramy się tak ukierunkować by finalnie uzyskać wyczerpujący i istotny w swej treści raport o stanie firmy. Bazujemy na swoim wieloletnim doświadczeniu podczas prac analitycznych w firmie. Posługujemy się wieloma narzędziami analitycznymi takimi jak testy diagnostyczne, ankiety, wywiady, analizy, inwentaryzacje. Prace audytorskie mogą być realizowane jako audyt:

 • pełny, polega na wykonaniu całościowej pracy analitycznej i pełnym wyczerpującym opisie zawierającym uzasadnienie prawne, linię orzeczniczą, analizę ryzyka, rekomendacje wraz z uzasadnieniem prawnym,
 • skrócony, polegający na wykonaniu całościowej pracy analitycznej
  i skondensowanym, w postaci tabelarycznej wskazaniem: nieprawidłowości, ryzyka, rekomendacji, bez rozbudowanych opisów,
 • incydentalny, polegający na jednorazowym przeprowadzeniu procesu audytowego w wybranych obszarach, okresach,
 • cykliczny, polegający na zaplanowanym, okresowym, regularnym przeprowadzaniu procesów audytowych w wybranych obszarach, okresach,
 • próba, polegający na wyłonieniu z obszaru audytowanego reprezentatywnej grupy zdarzeń, dokumentów na których zostaną przeprowadzone procesy audytowe,
 • pełna weryfikacja, polegająca na pełnej, całościowej weryfikacji obszaru audytowego.

Korzyści z przeprowadzenia due diligence

 • zwięzła, skondensowana forma, oszczędzająca czas czytelnika
 • przejrzysta prezentacja problemów
 • wyczerpująca treść
 • wielowymiarowy, prawny, podatkowy i księgowy wymiar audytu

Usługi: